Privaatsuspoliitika

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme
koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame,
edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid
seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).
Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

1. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kadrimardi OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja pakkuda parimat teenust.
Isikuandmete kogumisel klientidelt piirdume minimaalse vajalikuga. Kogume järgmisi
isikuandmeid:
• kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, ettevõte, postiaadress, telefoninumber, e-posti
aadress),
• ostuajalugu, ostueelistused, muu kliendisuhtluses teatavaks tulnud info.
Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime soovijatele osutada tellitud teenuseid.
Andmete töötlemise alus on vähemalt e-kirja teel antud isiklik nõusolek, leping või seadus.

2. Kogutud isikuandmete kasutamine ja töötlemine

Kogutud isikuandmeid kasutame
• arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
• kliendile teenuste (ja/või toodete) kohta info saatmiseks;
• klientide rahulolu mõõtmiseks;
• kogutud isikuandmeid säilitame ainult niikaua, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks.
Kogutud andmed hävitame kohe kas kliendi palvel või eesmärgi täitumisel.

3. Kogutud isikuandmete muutmine ja kustutamine

• Isikuandmeid on andmesubjektil alati võimalik muuta. Meile tuleb esitada teatis
vähemalt e-kirja teel.
• Andmesubjektil on võimalik igal ajal kasutada oma õigust olla unustatud ja saata meile
vähemalt e-kirja teel teade palvega oma isikuandmed kustutada.

4. Kogutud isikuandmete jagamine

Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik kliendi
tellitud teenuse osutamiseks.

5. Isikuandmete kaitse

• Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete
töötlemiseks on ainult selleks volitatud inimestel.
• Palume meile kiiresti teada anda aadressil (meiliaadress ks@kadrimardi.ee ) kui Teile tundub, et meie
töötaja on toiminud vastupidi kehtivale privaatsuspoliitikale.

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

• Meil on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest
teavitame kõiki püsikliente, samuti avaldame info muudatuste kohta oma ettevõtte
veebilehel.
• Isikuandmete vastutav töötleja on Kadrimardi OÜ. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral
võtke ühendust aadressil meiliaadress…..
• Probleemidega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.